KOMUNIKAT

      Brak komentarzy do KOMUNIKAT

Od 6 maja 2020 r. otwieramy przedszkole przy uwzględnieniu wytycznych GIS i Ministra Zdrowia.

• W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
• Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Jednocześnie prosimy o poinformowanie szkoły o przyprowadzeniu dziecka do przedszkola do dnia 4 maja 2020 do godz. 13.00. Numer kontaktowy szkoły: 86-272-30-78 wew. 35.
Pod tym komunikatem są dwa załączniki (oświadczenie i ankieta wstępnej kwalifikacji), które będą dostępne przy wejściu do szkoły i należy je przed wejściem wypełnić. Prosimy o zachowanie odległości w czasie przyprowadzania dzieci i przestrzeganie należytej ostrożności.

Rodzicu,
• Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
• Zaopatrz swoje dziecko, jeżeli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
• Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
• Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
• Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
• Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, ze powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
• Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, ze Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.