Procedury bezpieczeństwa

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ( Dz. U z 2020r. poz. 872),
6. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
7. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) – § 13c.

I PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM W TRYBIE TRADYCYJNYM:
1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego ustalam godziny pracy szkoły: 6.00 – 19:00.
2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
4. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły dezynfekują ręce. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do szatni szkoły, zachowując zasady:
– 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
– dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
– dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.
5. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
6. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ogranicza się do niezbędnego minimum, zalecając:
– kontakt telefoniczny (tel.86-272-30-78,
– mailowy: sekretariat@sp4.grajewo.com) oraz poprzez e-dziennik (zakładka Wiadomości).

7. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut i nie musi to być w czasie przerw o godzinach tradycyjnych. Panie uczące w klasach I – III organizują przerwę dla swoich uczniów niezależnie od innych klas, wietrzą salę, korzystają ze świeżego powietrza schodząc na spacer, nie pozostawiają swoich uczniów samych, przyprowadzają uczniów z szatni i odprowadzają do szatni o godzinach zgodnych z planem. Wyjście na obiad jest w trakcie lekcji: uczniowie jedzący obiad zbierają się na korytarzu o umówionej z kierownikiem świetlicy godzinie i dwoje z sześciu nauczycieli prowadzi uczniów na stołówkę. Pozostali uczniowie mają w tym czasie przerwę na korytarzu i są pilnowani przez 4 pozostałe panie.
8. Obowiązuje zakaz samowolnego wychodzenia uczniów z budynku i poza teren szkoły.
9. Ze względu na reżim sanitarny w klasach IV – VIII przypisuję każdej klasie – oddziałowi swoją pracownię o czym stanowi Załącznik numer 1. Pracownie komputerowe są pracowniami bez przydziału, w nich odbywają się tylko komputerowe lekcje w grupach . Pracownia nr 1 w budynku A stanowi dodatkową pracownię – tylko do pracy z grupą językową.
10. Nauczyciele mający lekcję w danej klasie i pracowni powinni być punktualnie – bezpośrednio po dzwonku w wyznaczonej pracowni. Klucz od pracowni pozostaje w drzwiach na przerwie i odpowiada za niego dyżurny klasowy.
11. Nauczyciel kończący lekcję w danej pracowni zleca uczniom otwarcie okien w celu przewietrzenia i zamyka pracownię pozostawiając klucz w drzwiach. Uczniowie wychodzą na przerwę i korzystają wyłącznie z toalet na tym piętrze – gdzie znajduje się ich pracownia. Uczniowie mogą przemieszczać się do świetlicy, biblioteki, sali gimnastycznej, stołówki jako części wspólnych zakładając maseczkę.
12. Nauczyciel jest zobowiązany prowadzić w miarę możliwości jak najwięcej lekcji na świeżym powietrzu.
13. Nauczyciele mający w danej klasie lekcję – z podziałem na grupy są zobowiązani bezpośrednio po dzwonku zabrać swoją grupę osobiście do wyznaczonej sali. Tak należy przechodzić z grupą, by ograniczyć kontakt z innymi klasami, niż te, które są na stałe przypisane do obecności na danym korytarzu.
14. Dyżur nauczycieli na przerwach jest wspomagany przez panią woźną od 10.35 i polega jak zwykle na zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom.
15. Lekcje wychowanie fizycznego powinny odbywać się na świeżym powietrzu. Sala gimnastyczna ma służyć dzieciom świetlicowym jak najdłużej, do miesięcy zimnych i deszczowych. Lekcje wf-u mogą się odbywać na korytarzach szkolnych w okresie zimowym, przy czym lekcja ma się zacząć po dzwonku i skończyć przed dzwonkiem, by uniknąć kontaktu z innymi klasami. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
16. W każdej pracowni będzie dostępny płyn dezynfekujący.
17. Nauczyciel nie może bez wiedzy dyrektora zmieniać samowolnie przydzielonej pracowni danej klasie.
18. Uczniowie wchodzący do szkoły, szatni, przechodzący na obiad lub do innej sali korytarzami szkolnymi powinni założyć maseczki.
19. Na lekcjach uczniowie nie muszą zakładać maseczek.
20. Na lekcjach, o ile jest to możliwe, uczniowie powinni zachować dystans 1,5 m zarówno w stosunku do siebie, jak i do nauczyciela.
21. Co najmniej raz na godzinę będą wietrzone sale, w których odbywają się zajęcia.
22. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony do wartości 38° C, nie zostanie w tym dniu przyjęte do placówki.
23. Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej.
Ogólne zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej i zachowania bezpieczeństwa reżimu sanitarnego czytelników i nauczycieli bibliotekarzy opierają się na wytycznych MEN, MZ, GIS i Dyrektora szkoły.
– W punkcie wypożyczeń /zwrotów na ladzie bibliotecznej będzie ustawiona przesłona ochronna.
– Uczeń wypożyczający i zwracający książki powinien założyć maseczkę.
– W zakresie bezpieczeństwa w punkcie wypożyczeń/zwrotów nauczyciel bibliotekarz po przyjęciu książek, podręczników, czasopism i zbiorów specjalnych od czytelników będzie dezynfekował blat/ladę, a zwracane materiały biblioteczne odkładał na okres 2 dni na kwarantannę. Dezynfekowane będą też klamki, poręcze i inne elementy wyposażenia, których dotykają użytkownicy biblioteki.
– Odizolowane egzemplarze będą oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie zostaną włączone do użytkowania.
– Pomieszczenia biblioteki będą systematycznie wietrzone.
– Książki i inne materiały biblioteczne podaje bibliotekarz. Użytkownicy biblioteki będą mieli ograniczony dostęp do księgozbioru i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.
25. Praca stołówki szkolnej i bloku żywienia.
– Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników (przyłbica , maski, rękawice, fartuchy). Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
– Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. W szkole odbywać się będzie zmianowe wydawanie posiłków. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
– Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć.
26. Zajęcia świetlicowe.
Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych – 1A i sala gimnastyczna. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlicę należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci , w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

II OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:
1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
2. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.
3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły: http://sp4.grajewo.com/oraz w dzienniku Librus w zakładce Ogłoszenia lub Wiadomości.
5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika – sala nr 5 w budynku B.
6. Zapewnia codzienną dezynfekcję zabawek oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych i pomocy naukowych.
7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).
8. Dyrektor wyznacza pracownika szkoły, który kieruje, ucznia, nauczyciela rodzica oraz pracownika szkoły do stacji dezynfekującej z funkcją pomiaru temperatury.
9. Dyrektor wyznacza pracowników szkoły, którzy dokonują pomiaru temperatury uczniom będącym w klasach w sposób wyrywkowy, to znaczy, że dyrektor wyznacza poszczególne klasy danego dnia do kontroli i o wyznaczonych godzinach.
10. Ustala tryb nauki tradycyjnej, a w razie potrzeby hybrydowej i zdalnej.

III OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI:
• Pracownik – wykonując powierzony zakres zadań – w sposób szczególny dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
• Wykonując prace porządkowe, pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
• Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.
• W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
• Personel kuchenny oraz pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

IV OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI
• Nauczyciel pracuje według ustalonego przez dyrektora planu lub harmonogramu, realizując zajęcia opiekuńczo – wychowawcze lub zajęcia dydaktyczne w formie pracy tradycyjnej, hybrydowej lub zdalnej.
• Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
• Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw, stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miejscu (15 osób maksymalnie).
• Organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren przyległy do szkoły tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą.
• Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.
• Zachowuje dystans wobec innych pracowników – 1,5 m.
• Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
• W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

V OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie dostępnymi na stronie szkoły: http://sp4.grajewo.com/oraz w dzienniku Librus w zakładce ogłoszenia lub wiadomości.
2. W czasie pobytu w szkole w sali lekcyjnej nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie dzieci klas I –III lub rodzice dzieci z chorobami przewlekłymi decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki, wtedy Rodzic jest zobowiązany do włożenia dziecku do plecaka odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku/pudełku.
3. Noszenie maseczki obowiązuje przy wejściu do szkoły i szatni.
4. Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.
5. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Przypominają o dystansie 1,5 m od innej osoby z pominięciem kontaktów klasowych, które z wiadomych względów (często wspólna ławka – są bliższe).
6. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 1,5 metra.
7. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonu wychowawcy klasy/oddziału przedszkolnego, przy czym powinny być to numery obojga dorosłych sprawujących opiekę nad dzieckiem.
8. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych podanych do wiadomości w szkole przez rodziców/prawnych opiekunów winna być przekazana wychowawcy drogą elektroniczną – e-dziennik.
9. Rodzice /prawni opiekunowie są zobowiązani do odbierania telefonów od pracownika szkoły i niezwłocznego przybycia do placówki we wskazane miejsce, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, przy czym winni być w maseczkach.

WSKAZÓWKI DLA RODZICA – BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ:
1. Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka.
2. Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.
3. Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną.
4. Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli.
5. Zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie możesz odebrać, pilnie oddzwoń.
6. Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku.
7. Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków.
8. W miarę możliwości unikaj transportu publicznego w drodze do/ze szkoły. Pomyśl o spacerze, rowerze.
9. Organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu na świeżym powietrzu.
10. Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich.

VI OBOWIĄZKI UCZNIÓW
10 ZASAD DLA UCZNIA – BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ
1. Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu.
2. Często myj ręce.
3. Nie dotykaj oczu, ust i nosa.
4. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie.
5. Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela.
6. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.
7. Spożywaj swoje jedzenie i picie.
8. Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw.
9. Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
10. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach.

VII PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2 LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19
Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID 19 (duszności, kaszel, gorączkę), zostaje bezzwłocznie odizolowane do wyznaczonego pomieszczenia przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.
1. Pracownik pozostaje z dzieckiem, utrzymując min. 2 m odległości.
2. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
3. Dyrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
4. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną w razie złego stanu dziecka.
5. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID – 19 (duszności, kaszel, gorączkę):
• zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.
• Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań, zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.
• Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.
• O zaistniałym zdarzeniu dyrektor powiadamia Organ prowadzący szkołę.
6. Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia ucznia, rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły. Odbywa się to przy wyznaczonym wejściu. Osoba opiekująca się chorym uczniem odprowadza go do wyjścia i przekazuje rodzicowi/ prawnemu opiekunowi.
7. Przy odbiorze ucznia ze szkoły, nauczyciel podaje rodzicom informację o niepokojącym samopoczuciu lub zauważonych zmianach w zachowaniu dziecka w czasie pobytu w szkole.
8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi uczeń miał kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).
9. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę uczniów i pracowników przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywał podejrzany o zarażenie uczeń.
10. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z uczniami i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
11. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych dzieci, które miały kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.
12. Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora szkoły, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
13. W placówce nie podaje się uczniom żadnych leków – doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu.

IX PRACA SZKOŁY W TRYBIE HYBRYDOWYM
Praca w trybie hybrydowym może mieć miejsce w przypadku stwierdzenia i późniejszego zakazu przez Państwowy Inspektorat Sanitarny pracy w trybie tradycyjnym ze względu na brak odpowiedniej powierzchni poszczególnych pracowni, które w 80 % nie mają odpowiedniej powierzchni przypadającej na jednego ucznia (2,5 m2).
Praca w tym trybie może mieć miejsce także w momencie, kiedy jedna z klas lub większa liczba klas idzie na kwarantannę. Wtedy nauczyciele tych klas przechodzą na tymczasowy tryb zdalny i po określonej przerwie wracają do trybu tradycyjnego.
Hybrydowy model pracy szkoły zakłada łączenie możliwości pracy zdalnej z pracą tradycyjną. Może występować w różnych odmianach, zakładających:
• stały podział zespołów pracujących zdalnie i stacjonarnie;
• rotację – zakłada ona podział zespołu nauczycieli na części i rotacyjną wymianę grup, które pracują w szkole lub w trybie zdalnym w domu. Grupy regularnie (co kilka dni lub tygodni) wymieniają się.
• dowolność – zakłada ona zdecydowaną przewagę pracy zdalnej, ze stałym dostępem do szkoły, gdzie nauczyciele mogą odbywać spotkania (wewnętrzne czy zewnętrzne).
Przy zakażeniu większej, nieokreślonej, a potwierdzonej liczby uczniów, po analizie sytuacji i przy akceptacji SANEPIDU i Organu Prowadzącego, cała szkoła przechodzi na nauczanie zdalne.

X PRACA SZKOŁY W TRYBIE ZDALNYM
Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Zanim szkoła przejdzie na całkowitą pracę w trybie zdalnym, nauczyciele informatyki ponownie przeszkolą uczniów klas IV – VIII i nauczycieli w zakresie korzystania z programów, aplikacji ( Teams, Trello, Discord lub Google Hangouts) oraz z takich narzędzi pracy zdalnej (Microsoft Office 365 dla Edukacji, Genially, Class Dojo, Google Classrom, Kahoot, Quizlet, Edukator, Khan Academy),które zapewniają prowadzenie lekcji zdalnej – gdzie będzie widoczny i słyszalny nauczyciel i wszyscy uczniowie, gdzie będzie bezpośrednia medialna komunikacja. Warunkiem takich lekcji jest odpowiednie wyposażenie techniczne w domu ucznia. Co druga lekcja z każdego przedmiotu powinna odbyć się w takiej formie. Pozostałe jak dotychczas, czyli w formie przekazywania prac, zadań i ich odsyłania za pomocą różnorodnych komunikatorów. Tego może dokonać nauczyciel w domu.
W szkole natomiast zostaną wyposażone pracownie w dodatkowe kamery, dzięki którym nauczyciele będą mogli przeprowadzać lekcje jeszcze bardziej profesjonalnie, z użyciem większej ilości środków dydaktycznych.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.
3. Procedury są kompatybilne z wytycznymi GIS i MEN i MZ.

Załącznik nr 1

PRZYDZIAŁ STAŁYCH PRACOWNI POSZCZEGÓLNYM KLASOM w nauce stacjonarnej:


W trosce o upowszechnienie wśród nauczycieli, rodziców/opiekunów prawnych, uczniów wiedzy w kontekście identyfikacji zagrożeń przez szkołę w zakresie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży poza jej siedzibą zapraszamy do zapoznania się z treścią:

Poradnika dotyczącego organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim”.

Poradnik bezpieczeństwa