RODO Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uprzejmie informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. H. Sienkiewicza, ul. Konstytucji 3 Maja 23, 19-200 Grajewo. To oznacza, że odpowiada za ich wykorzystywanie i bezpieczeństwo. Przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przekazania poniższych informacji.

Administrator Wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego mogą Państwo kierować pytania dotyczące swoich danych osobowych: Marcin Wieczorek email: biuro@mwconsulting.nazwa.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
– przyjęcia uczniów do szkoły,
– realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych,
– zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie pobytu w szkole,
– umożliwienia korzystania z pełnej oferty szkoły,
– realizacji działań promocyjnych szkoły,
– realizacji zawartych umów.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:
– Państwa zgoda (art. 6 ust. 1a RODO) – np. pobierana przy okazji przetwarzania wizerunku Państwa dziecka lub innych danych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów prawa,
– przepisy prawa (art. 6 ust. 1c RODO) – np. ustawy: Prawo Oświatowe, o systemie informacji oświatowej, o samorządzie gminnym oraz akty wykonawcze do tych przepisów,
– realizacja umowy (art. 6 ust. 1b RODO) – np. realizacja umów zawartych z dostawcami towarów i usług.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Ich zakres został ograniczony do niezbędnego minimum.

Do Państwa danych mogą mieć dostęp:
Pracownicy firmy LIBRUS sp. z o.o. Firma ta obsługuje nasze systemy informatyczne lub udostępnia nam narzędzia informatyczne.
• Pracownicy firmy obsługującej szkolną stronę i serwery.
• Pracownicy firmy obsługującej monitoring szkolny.
• Dodatkowo odbiorcami tych danych mogą też być placówki pocztowe lub bankowe oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na mocy przepisów prawa.

Podane przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi w podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:
• dostępu do danych osobowych,
• prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Nie pozyskujemy danych osobowych z innych źródeł, niż tylko od Państwa. Nie będziemy przekazywali danych osobowych do państwa trzeciego (poza EOG) lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, natomiast w pozostałych przypadkach do odwołania zgody.