Zarządzenie Dyrektora szkoły

      Brak komentarzy do Zarządzenie Dyrektora szkoły

Zarządzenie nr 7/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie
z dnia 8 lutego 2021 roku
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Dostępności
w Szkole Podstawowej nr 4
im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie

Na podstawie: art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r., poz. 1062) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyznaczam Zespół do Spraw Dostępności w składzie:

  1. Magda Lewosz – koordynator Zespołu do Spraw Dostępności
  2. Lilla Pietrzykowska – członek Zespołu
  3. Agnieszka Wejs – członek Zespołu

§ 2

Do zadań osób wskazanych w §1 niniejszego zarządzenia w szczególności należy:
a) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Szkołę;
b) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
c) monitorowanie działań w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
d) przedstawienie Dyrektorowi Szkoły bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizacji zadań;
e) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
f) zobowiązuje się nauczycieli i pracowników Szkoły do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia w zakresie realizacji zadań ustawowych.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor szkoły
mgr Karol Choynowski