Trwa realizacja projektu „Uczymy się przeciwdziałać emisjom”

Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy z siedzibą w Grajewie zaprosiło szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe w terenu powiatu grajewskiego do udziału w projekcie pn. „Uczymy się przeciwdziałać emisjom”. Projekt realizowany jest w związku z zawartą umową dotacji Nr 1334/23/B-EE/ECP-445/DEE na dofinansowanie Przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu priorytetowego pn. „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Projekt ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej, upowszechnienie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie jego postaw proekologicznych w zakresie przeciwdziałania emisjom wśród mieszkańców powiatu grajewskiego, a także wsparcie systemu oświaty poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia i wzmocnienie ich atrakcyjności kształcenia.

Obecnie w naszej szkole trwa realizacja warsztatów ekologicznych, dzięki którym uczniowie poszerzają swoją wiedzę w zakresie źródeł zanieczyszczeń powietrza (liniowych, punktowych, powierzchniowych), zagrożeń wynikających z emisji pyłów i gazów, rodzajów chorób wywoływanych przez skażone powietrze. Dowiadują się, w jaki sposób mogą wpłynąć na ograniczenie emisji zanieczyszczeń, mają możliwość dokonać wspólnie z Trenerami analizy wyniku pomiaru jakości powietrza, w tym: stężenia pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10. Warsztaty prowadzą Państwo Anna i Andrzej Mydlińscy.

Fot. L. Pietrzykowska