Szkolny Klub Wolontariusza

      Brak komentarzy do Szkolny Klub Wolontariusza

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA
działającego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie
Rok szkolny 2020/2021

Cele Klubu:
1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu i jej szerzenie.
2. Zaangażowanie dzieci i młodzieży do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym.
3. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy (np. niepełnosprawnych, chorych, samotnych), otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
4. Przygotowywanie uczniów do podejmowania działań charytatywnych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Nabywanie umiejętności rozeznawania konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku (np. praca w świetlicy szkolnej, środowiskowej, pomoc nauczycielom w organizowaniu zajęć różnego typu, pomoc rówieśnicza w trudnych sytuacjach).
5. Współpraca z organizacjami charytatywnymi i włączanie się w akcje prowadzone przez te podmioty (np. Caritas Polska, Caritas Diecezjalna i in.).
6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży o charakterze wolontariackim, kulturalnym czy społecznym o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim.
7. Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole.
8. Uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego.
9. Stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą, wszechstronnego rozwoju osobistego oraz uczenia się odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka.
10. Przyswajanie i respektowanie norm oraz zasad współżycia społecznego.
11. Nabywanie przez uczniów umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Formy pracy:
• spotkania, szkolenia, prelekcje, wystawy, gazetki, filmy; udział w akcjach na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego;
• współpraca z organizacjami charytatywnymi i stowarzyszeniami;
• włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz podejmowanie działań na rzecz osób potrzebujących;
• pomoc w organizacji imprez szkolnych;
• współpraca z Samorządem Szkolnym.

Propozycje działań na rok szkolny 2020/2021
W miarę potrzeb i sytuacji epidemiologicznej zadania mogą ulec zmianie.

Wrzesień
Opracowanie planu pracy. Zaproszenie kandydatów do pracy w Szkolnym Klubie Wolontariusza. Rozpoznawanie potrzeb środowiska. Zbieranie propozycji od wolontariuszy przeprowadzenia akcji charytatywnych.

Październik
Pomoc w odrabianiu lekcji młodszym uczniom. Porządkowanie zabytkowych grobów na cmentarzu komunalnym w Grajewie. Zbiórka karmy na rzecz wybranego schroniska dla zwierząt.

Listopad
Udział w akcji „Kredki dla Afryki” oraz zbiórka na rzecz Stowarzyszenia Misji Afrykańskich.

Grudzień
Dar Serca – kwesta przy Parafii pw. Św. Ojca Pio w Grajewie. Ogólnopolska zbiórka żywności przy współpracy z Parafią pw. Św. Ojca Pio . Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Przygotowanie gazetki okolicznościowej.

Styczeń/luty
Udział w WOŚP.

Marzec
Wsparcie akcji Unicef na Rzecz Dzieci. Udział w akcji Dzień Kolorowej Skarpetki (21 marca).

Kwiecień
Udział w akcji „Marzycielska poczta”. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (2 kwietnia). Ubieramy się na niebiesko. Przygotowanie gazetki okolicznościowej.

Maj
Udział w kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.

Czerwiec
Podsumowanie efektów całorocznej pracy wolontariuszy. Sprawozdanie z pracy.

Opiekunowie: Renata Wierzchowska i Dorota Zabłocka