Rzecznik Praw Ucznia – regulamin

      Brak komentarzy do Rzecznik Praw Ucznia – regulamin

REGULAMIN
POWOŁYWANIA I DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA
w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie z dnia 4.11.2019r.

I Podstawa prawna

Prawa ucznia określają następujące dokumenty:
• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,
• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
» Konwencja o Prawach Dziecka,
• Ustawa o Systemie Oświaty,
• Statut Szkoły.

II Ustalenia programowe
1. Uczniowie korzystają ze swoich praw przy akceptacji i współdziałaniu ze strony nauczycieli wychowawców.
2. Głos uczniów w życiu szkoły realizowany jest przez Samorząd Uczniowski.
3. Osobą wspierającą działania samorządu ułatwiającą (propagującą) podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym jest Rzecznik Praw Ucznia, zwany dalej Rzecznikiem.
4. Rzecznik popularyzuje prawa uczniów wśród nich samych oraz wśród nauczycieli i rodziców.
5. Rzecznik podejmuje działania mediacyjne w sytuacjach konfliktowych zaistniałych między pracownikami szkoły a uczniem.
6. Sprawy (konflikty) wykraczające poza jego kompetencje przekazuje dyrektorowi szkoły bądź innym kompetentnym instytucjom.

III Ustalenia organizacyjne
1. Funkcja rzecznika zapisana jest w statucie szkoły.
2. Wybór rzecznika inicjuje Samorząd Uczniowski wspólnie z dyrekcją placówki.
3. Rzecznik piastuje swoją funkcję z woli Samorządu Uczniowskiego.
4. Rzecznik w sprawowaniu swojej funkcji jest niezależny.
5. Rzecznikiem może być nauczyciel danej placówki oświatowej.
6. Kadencja rzecznika trwa 1 rok i kończy się z chwilą powołania następcy.
7. Funkcję rzecznika można sprawować wielokrotnie.
8. Wybory są powszechne i tajne.
9. Rzecznik może być odwołany z ważnych powodów takich jak: zły stan zdrowia, zmiana miejsca pracy, awans, rezygnacja, zaniechanie pełnienia obowiązków, innych ważnych powodów.
10. Odwołanie rzecznika odbywa się w porozumieniu Samorządu Uczniowskiego i dyrekcji szkoły.

IV Tryb wyboru rzecznika
1. Wskazanie przez uczniów poszczególnych klas kandydatów (max 3) wśród nauczycieli (wymagana jest zgoda nauczyciela).
2. Ustalenie listy kandydatów (nauczyciele o największej liczbie wskazań).
3. Rolę Komisji Wyborczej pełni Samorząd Uczniowski, który ustala termin i przeprowadza wybory.
4. Terminarz i przebieg wyborów jest uzgadniany z dyrekcją szkoły.
5. Ogłoszenie wyników wyborów. Wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
6. Zwycięzca w wyborach zostaje przez dyrektora szkoły powołany na Rzecznika Praw Ucznia.
7. Wręczenie aktu powołania rzecznika odbywa się wobec całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości.

V Regulamin działania RZECZNIKA PRAW UCZNIA
1. W szkole działa wybrany większością głosów, w drodze głosowania tajnego wszystkich uczniów, nauczyciel będący Rzecznikiem Praw Ucznia.
2. Rzecznik Praw Ucznia powołany jest przez dyrektora szkoły na wniosek Samorządu Uczniowskiego.
3. Rzecznik Praw Ucznia może być odwołany przez Dyrektora szkoły:
• na wniosek Samorządu Uczniowskiego,
• na wniosek samego Rzecznika.
4. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 1 rok.
5. Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawie Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i pozostałych dokumentów określających prawa ucznia i wymienionych w punkcie I.
6. Główna rola Rzecznika Praw Ucznia polega na ingerowaniu w życie szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia i inicjowaniu działań mających na celu obronę praw.
7. Do właściwości Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności:
• znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz pozostałych dokumentów określających prawa ucznia i wymienionych w punkcie I;
• informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia;
• interweniowanie w razie naruszania podstawowych praw ucznia;
• udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania;
• kontrolowanie realizacji i rozwiązywania spraw spornych;
• składanie dwa razy w roku szkolnym sprawozdania ze swojej działalności na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i apelu szkolnym podsumowujących działalność w roku szkolnym.
8. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do:
• swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów trybu postępowania,
• wnioskowania do organu uchwalającego Statut Szkoły,
• o wprowadzenie zmian zgodnych z prawami ucznia oraz wprowadzenie zapisu chroniącego prawa,
• zapoznania się z opinią stron konfliktu,
• odstąpienia od podjęcia interwencji.
9. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń:
• zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
• podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
• w dalszym trybie zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
• ostateczną decyzję w sprawie rozwiązania konfliktu podejmuje dyrektor szkoły.
10. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel:
• zapoznanie się opinią stron konfliktu,
• podjęcie mediacji ze stronami,
• w przypadku, gdy spór nie zostanie rozstrzygnięty wystąpienie do dyrektora szkoły o podjęcie decyzji w danej sprawie,
• po wyczerpaniu procedury, każda ze stron może zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o prowadzenie mediacji spornej.
11. Rzecznik Praw Ucznia informuje każdorazowo zainteresowane strony o podjętych przez siebie działaniach, zmierzających do rozwiązania konfliktu.

12. O czym uczeń wiedzieć powinien:
• Rzecznik pełni stałe dyżury, w czasie których przyjmuje uczniów.
• Uczniowie zgłaszają naruszenie swoich praw osobiście według zachowania kolejności (wychowawca klasy, pedagog, rzecznik praw dziecka, dyrektor szkoły).
• Rzecznik wysłuchuje ucznia.
• Rzecznik może być mediatorem między stronami.
• Pytania i wnioski uczniowie mogą kierować do Rzecznika za pośrednictwem skrzynki pytań i wniosków. Każde pytanie lub wniosek muszą być podpisane przez ucznia.
• Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron, tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników
administracji szkoły.
• Rzecznik Praw Ucznia ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji.
• Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
• Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
• Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
• Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
• Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.