Mamy Rzecznika Praw Ucznia

      Brak komentarzy do Mamy Rzecznika Praw Ucznia
Rzecznik Praw Ucznia

Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolność innych,
dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać,
że nasze prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych.

21 października Komisja Wyborcza, w której skład wchodzili członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego przeprowadziła wybory na Rzecznika Praw Ucznia. Zgodnie z Regulaminem, Rzecznik jest wybierany spośród pracowników pedagogicznych szkoły.

Wybory odbyły się w drodze:

 • Powszechnej – każdy uczeń ma prawo do głosowania;
 • Równej –  każdy uczeń ma jeden głos;
 • Bezpośredniej – każdy głosuje osobiście;
 • Tajnej – wybór jest anonimowy, a warunki podczas wyborów gwarantują tajność głosowania;
 • Większościowej – wybory wygrywa kandydat, który uzyskał największą ilość głosów.

Po podliczeniu wszystkich oddanych głosów społeczności szkolnej, Rzecznikiem Praw Ucznia na kolejną kadencje został Pan Tomasz Szewczyk zdobywając 258 głosów. Gratulujemy!

Zadania i obowiązki Rzecznika Praw Ucznia

Do zadań Rzecznika Praw ucznia należy w szczególności:

 1. zapoznawanie i propagowanie praw ucznia;
 2. reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
 3. prowadzenie mediacji między stronami konfliktu;
 4. rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów;
 5. ścisła współpraca z dyrektorem szkoły,  pedagogiem szkolnym i samorządem uczniowskim;
 6. przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole;
 7. zwiększenie świadomości prawnej uczniów, rodziców, nauczycieli;
 8. wnioskowanie w sprawie zawieszenia kar i udzielanie poręczeń w wypadku znacznego naruszenia przepisów wynikających ze Statutu szkoły lub powszechnie przyjętych norm współżycia w społeczeństwie.

Do obowiązków Rzecznika Praw ucznia należy w szczególności:

 1. znajomość wewnątrzszkolnych aktów prawnych i Konwencji o Prawach  Dziecka;
 2. informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia;
 3. interweniowanie w razie naruszania praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych;
 4. udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania;
 5. reprezentowanie szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących przestrzegania praw ucznia;
 6. składanie dyrektorowi szkoły informacji o podjętych przez siebie działaniach zmierzających do rozwiązania konfliktu;
 7. składanie Radzie Pedagogicznej sprawozdań ze swojej działalności na koniec półrocza;
 8. informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach;
 9. kontrolowanie realizacji spraw spornych.

Samorząd Uczniowski