IX Miejski Konkurs Ortograficzny dla klas III

Rysunek uśmiechniętej dziewczynki nad książką

IX Miejski Konkurs Ortograficzny
dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych
zorganizowany w ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 21 lutego

REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATOR:
• Miejska Biblioteka Publiczna Oddział dla Dzieci w Grajewie
w ramach współpracy ze Szkołami Podstawowymi nr 1,2,4 w Grajewie

CELE KONKURSU:
• Propagowanie wśród uczniów poprawnej polszczyzny.
• Motywowanie do pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności poprawnego pisania
z uwzględnieniem zasad ortografii i interpunkcji.
• Promowanie uczniów zdolnych, o wyjątkowych umiejętnościach językowych.

UCZESTNICY KONKURSU:
• Konkurs adresowany jest do uczniów klas trzecich grajewskich szkół podstawowych. Każdą szkołę reprezentuje pięciu uczniów wytypowanych drogą eliminacji szkolnych.
• Pisemne zgłoszenia reprezentantów szkół w formie listy imiennej (załącznik nr 1) należy złożyć u Organizatora w terminie do 15.02.2022 r. osobiście w Oddziale Dla Dzieci MBP na Osiedlu Broniewskiego 3 w Grajewie lub mailowo na adres: bibliotekadladzieci@wp.pl.
• Każdy uczestnik zobowiązany jest do założenia maseczki oraz przyniesienia własnego długopisu.

MIEJSCE I TERMIN KONKURSU:

• IX Miejski Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas trzecich odbędzie się 23 lutego 2022 r. ( ŚRODA) w CENTRUM MŁODEGO CZYTELNIKA przy Oddziale dla Dzieci MBP (Osiedle Broniewskiego 3) z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom konkurs odbędzie się w trzech turach:
• godz. 9.30- dyktando napiszą uczniowie SP 1
• godz.10.00 – SP 2
• godz.10.30 – SP4
Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom odbędzie się 2.03.2022 r. (środa) o godz. 9.30 w CENTRUM MŁODEGO CZYTELNIKA przy Oddziale dla Dzieci MBP (Osiedle Broniewskiego 3).

ZAKRES KONKURSU:
1. Uczestników konkursu obowiązuje znajomość zasad ortograficznych i umiejętność stosowania ich w zakresie:
• pisowni wyrazów z rz i ż, ó i u, h i ch;
• łącznej i rozłącznej pisowni cząstki „nie”;
• pisowni wyrazów z ą, ę, en, em;
• stosowania wielkich liter;
• interpunkcji.

2. Tekst dyktanda wybierze i przygotowuje pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział dla Dzieci w Grajewie. Zasób słownictwa zostanie dobrany zgodnie z wymaganiami programowymi języka polskiego w klasach trzecich szkół podstawowych.

ZASADY UCZESTNICTWA:
• Każdy z uczestnik walczy o tytuł Mistrza Ortografii.
• Podczas pisania dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami.
• Nie wolno pisać dyktowanego tekstu literami drukowanymi.
• Wyrazy nieczytelne bądź zapisane w sposób niejednoznaczny będą rozstrzygane na niekorzyść piszącego.

KOMISJA KONKURSOWA:
• Poprawność napisanego przez uczniów dyktanda oceni niezależne jury powołane przez organizatora konkursu.
• Uczestnikom konkursu towarzyszą opiekunowie ze szkół wyznaczeni przez Dyrektora szkoły. Organizator zastrzega sobie możliwość włączenia opiekunów do komisji konkursowej.

ZASADY OCENY PRAC KONKURSOWYCH:
1. Przy sprawdzaniu prac obowiązywać będą zasady zawarte w Słowniku ortograficznym języka polskiego PWN.
2. Komisja konkursowa oceni poprawność ortograficzną dyktanda zgodnie z następującymi kryteriami:
Za błędy popełnione podczas pisania ze słuchu punkty są odejmowane od określonej maksymalnej liczby punktów wg zasady:
• błąd I stopnia – 1 pkt;
• błąd II stopnia – 1/2 pkt.
• Za błędy I stopnia uważa się pisownię rz – ż, ó – u, h – ch, pisownię „nie” z czasownikami; pisownię wyrazów wielką literą, opuszczenie wyrazu.
• Błędy II stopnia to inne błędy, np.: ą, ę z utratą dźwięczności, zmiękczenia, opuszczone pojedyncze litery, przestawienie wyrazów w zdaniu, zniekształcone końcówki wyrazów, pisownia „nie” z przymiotnikami, rzeczownikami, rzeczownikami i przysłówkami, itp.
Dwa błędy interpunkcyjne mają wartość jednego błędu II stopnia.

NAGRODY :

1. Fundatorem nagród jest Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie.
2. Tytuł MISTRZA ORTOGRAFII przyznany zostanie osobie, która napisze tekst dyktanda bezbłędnie, jeśli nie uda się wyłonić takiej osoby- pierwsze miejsce zostanie przyznane uczniowi, który popełni najmniejszą ilość błędów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
W sprawach nieprzewidzianych regulaminem decyzje podejmuje Organizator konkursu.
W wypadku rezygnacji z uczestnictwa w konkursie którejś ze szkół, powołani do niego zostaną uczniowi z listy rezerwowej.

Załączniki:
KARTA ZGŁOSZENIA i KLAUZULA ZGODY – pobierz

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Organizator