Deklaracja Dostępności

      Brak komentarzy do Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp4.grajewo.com

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:
Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF (skany). Część dokumentów nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących. Część zdjęć (grafik) nie posiada opisu alternatywnego. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-09.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny – strona internetowa https://sp4.grajewo.com/ spełnia wymagania w 100 %

Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami
• możliwość powiększania wielkości liter dla całego szablonu strony,
• możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte i zielone litery),
• wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
• podkreślenie elementów nawigacyjnych,
• możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z p. L. Pietrzykowską (e-mail: l.pietrzykowska@sp4.grajewo.com). Kontaktować się można także telefonicznie, dzwoniąc na numer (86) 272-30-78. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie
ul. Konstytucji 3 Maja 23, 19-200 Grajewo
adres e-mail: sekretariat@sp4.grajewo.com
tel.: 86 272 30 78 wew. 34 (sekretariat)

Dostępność architektoniczna

Budynek: Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie – wejście główne

 • Dojście do budynku z parkingu ogólnego – jedno miejsce parkingowe znajdujące się na parkingu ogólnym. 
 • Wejście do budynku dostępne z poziomu terenu przez drzwi rozwierane do przedsionka (jeden stopień).
 • Komunikacja z poziomu przedsionka na parter i piętra za pomocą schodów wewnętrznych (w budynku brak windy).
 • Łazienki zlokalizowane na wszystkich piętrach nie są przystosowane do korzystania dla osób niepełnosprawnych.
 • Obsługa osób niepełnosprawnych za pomocą punktu kontaktowego osób niepełnosprawnych, który znajduje się na dyżurce po lewej stronie przy wejściu głównym od ul. Konstytucji 3 Maja 23 .
 • W budynku nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem .
 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Budynek: Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie – wejście /budynek byłego gimnazjum/

 • Dojście do budynku z parkingu ogólnego – jedno miejsce parkingowe znajdujące się na parkingu ogólnym. 
 • Dojście do budynku przez plac utwardzony kostką betonową.
 • Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla wózków bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych.
 • Wejście do holu budynku dostępne z poziomu podjazdu przez drzwi rozwierane od przedsionka bezpośrednio na hol parteru szkoły.
 • Komunikacja z poziomu parteru na pozostałe piętra – klatki schodowe (brak windy).
 • Dostępność do sekretariatu szkoły, gabinetu dyrektora, pedagoga, pokoju nauczycielskiego, sal lekcyjnych  zlokalizowanych na parterze wzdłuż korytarza.
 • Łazienki zlokalizowane na piętrach nie są przystosowane do korzystania dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Budynek: Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie – wejście od strony Orlika

 • Dojście do budynku z parkingu ogólnego – jedno miejsce parkingowe znajdujące się na parkingu ogólnym. 
 • Dojście do budynku przez plac utwardzony kostką betonową.
 • Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla wózków bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych.
 • Wejście do holu budynku dostępne z poziomu podjazdu przez drzwi rozwierane od przedsionka bezpośrednio na hol (łącznik) parteru szkoły.
 • Komunikacja z poziomu parteru na pozostałe piętra – klatki schodowe (brak windy).
 • Dostępność do gabinetu wicedyrektora, świetlicy, stołówki, sali gimnastycznej, sali lekcyjnej, kadr, kierownika świetlicy i intendenta, kierownika administracji zlokalizowanych na parterze korytarza.
 • Łazienki zlokalizowane na parterze szkoły częściowo przystosowane do korzystania dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.