Deklaracja Dostępności

      Brak komentarzy do Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajwie  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp4.grajewo.com

Data publikacji strony internetowej: 15.07.2018r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.02.2021r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa sp4.grajewo.com jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych

Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF (skany). Część dokumentów nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących. Cześć zdjęć (grafik) nie posiada opisu  alternatywnego. Kontrast częściowo spełnia wymagania.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia 04.02.2021r.
W Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: test European Internet Inclusion Initiative http://checkers.eiii.eu/),  z którego wynika, że strona internetowa: sp4.grajewo.com spełnia wymagania w 95,91%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Lilla Pietrzykowska (e-mail: l.pietrzykowska@grajewo.com). Kontaktować się można także telefonicznie, dzwoniąc  na  numer (86) 272- 32 -78. wew. 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,  na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Konstytucji 3 Maja 23, 19-200 Grajewo
adres e-mail: sekretariat@sp4.grajewo.com
nr tel.: 86 272 30 78 wew.34 (sekretariat)

Dostępność architektoniczna

Budynek: Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie – wejście główne

 • Dojście do budynku z parkingu ogólnego – brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Wejście do budynku dostępne z poziomu terenu przez drzwi rozwierane do przedsionka (jeden stopień).
 • Komunikacja z poziomu przedsionka na parter i piętra za pomocą schodów wewnętrznych (w budynku brak windy).
 • Łazienki zlokalizowane na wszystkich piętrach nie są przystosowane do korzystania dla osób niepełnosprawnych.
 • Obsługa osób niepełnosprawnych za pomocą punktu kontaktowego osób niepełnosprawnych, który znajduje się na dyżurce po lewej stronie przy wejściu głównym od ul. Konstytucji 3 Maja 23 .
 • W budynku nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem .
 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Budynek: Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie- wejście /budynek byłego gimnazjum/

 • Dojście do budynku z parkingu ogólnego – brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (miejsce parkingowe znajduje się po przeciwnej stronie ulicy Konstytucji 3 Maja przy Przychodni NZOZ Medicus).
 • Dojście do budynku przez plac utwardzony kostką betonową.
 • Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla wózków bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych.
 • Wejście do holu budynku dostępne z poziomu podjazdu przez drzwi rozwierane od przedsionka bezpośrednio na hol parteru szkoły.
 • Komunikacja z poziomu parteru na pozostałe piętra – klatki schodowe (brak windy).
 • Dostępność do sekretariatu szkoły, gabinetu dyrektora, pedagoga, pokoju nauczycielskiego, sal lekcyjnych  zlokalizowanych na parterze wzdłuż korytarza.
 • Łazienki zlokalizowane na piętrach nie są przystosowane do korzystania dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Budynek: Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie – wejście od strony Orlika

 • Dojście do budynku z parkingu ogólnego – brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • Dojście do budynku przez plac utwardzony kostką betonową.
 • Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla wózków bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych.
 • Wejście do holu budynku dostępne z poziomu podjazdu przez drzwi rozwierane od przedsionka bezpośrednio na hol (łącznik) parteru szkoły.
 • Komunikacja z poziomu parteru na pozostałe piętra – klatki schodowe (brak windy).
 • Dostępność do gabinetu wicedyrektora, świetlicy, stołówki, sali gimnastycznej, sali lekcyjnej, kadr, kierownika świetlicy i intendenta, kierownika administracji zlokalizowanych na parterze korytarza.
 • Łazienki zlokalizowane na parterze szkoły częściowo przystosowane do korzystania dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Udogodnienia

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych (TAB, Shift+TAB, Enter).