Szkolny Konkurs „English Grammar Master” 

Regulamin Konkursu
„English Grammar Master” dla klas VII-VIII
Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie

Cele konkursu:
• popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów szkoły podstawowej,
• rozwijanie, rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień w zakresie znajomości języka angielskiego uczniów klas VII – VIII,
• motywowanie uczniów zdolnych do pogłębiania wiedzy z języka angielskiego,
• wyłonienie uzdolnionych językowo uczniów wśród klas VII oraz VIII.

Kategoria wiekowa:
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej.

Warunki uczestnictwa:
• Uczestnikiem konkursu może być każdy zainteresowany uczeń z klas VII – VIII.
• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do nauczycieli języka angielskiego (p. E. Gołaszewskiej, A. Mioduszewskiej, A. Sokołowskiej, D. Zabłockiej) najpóźniej do 08.05. 2023r.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu przez uczestników.

Zakres programowy:

Konkurs ma formę testu zamkniętego i obejmuje:

• Czas Present Simple
• Czas Present Continuous
• Past Continuous
• Present Perfect
• Czas Future Simple
• Czas Past Simple
• Wyrażenia There is/There are
• Pytania How much?/How many?
• Przyimki miejsca
• Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
• Czasowniki can/can’t/must/mustn’t
• Tryb rozkazujący
• Stopniowanie przymiotników
• Konstrukcja as + przymiotnik + as
• Konstrukcje: Why don’t you, How about, have to i don’t have to, be going to
• Strona bierna

Zasady i przebieg konkursu
Konkurs ma charakter jednoetapowy i odbędzie się 10.05.2023 r. (ŚRODA) o godzinie 15.30 w sali 12B. Czas trwania konkursu 45 minut.
• Test obejmuje zadania wielokrotnego wyboru.

Nagrody
• Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy.