Szkolny Konkurs „English Grammar Master”

      Brak komentarzy do Szkolny Konkurs „English Grammar Master”

REGULAMIN KONKURSU

I . Cele konkursu:

·        popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów szkoły podstawowej,

·         rozwijanie, rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień w zakresie znajomości języka angielskiego uczniów klas VI – VIII,

·        motywowanie uczniów zdolnych do pogłębiania wiedzy z języka angielskiego,

·         wyłonienie uzdolnionych językowo uczniów.

 II. Kategoria wiekowa: W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VI – VIII szkoły podstawowej.

 III. Warunki uczestnictwa:

·        Uczestnikiem konkursu może być każdy zainteresowany uczeń z klas VI- VIII.

·        Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do nauczycieli języka angielskiego (p. E. Gołaszewskiej, A. Mioduszewskiej, A. Sokołowskiej, D. Zabłockiej) najpóźniej do 16.12.2019 r.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu przez uczestników.

 IV. Zakres programowy: Konkurs ma formę testu zamkniętego i obejmuje:

·        Czas Present Simple

·        Czas Present Continuous

·        Past Continuous

·        Present Perfect

·        Czas Future Simple

·        Czas Past Simple

·         Wyrażenia There is/There are

·         Pytania How much?/How many?

·          Przyimki miejsca

·         Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

·         Czasowniki can/can’t/must/mustn’t

·         Tryb rozkazujący

·        Stopniowanie przymiotników

·         Konstrukcja as + przymiotnik + as

·         Konstrukcje: Why don’t you, How about, have to i don’t have to, be going to

      ·        Strona bierna

 V. Zasady i przebieg konkursu

·         Konkurs  ma charakter jednoetapowy i odbędzie się 17.12.2019r (WTOREK) o godzinie 14.35 w sali nr 12b. Czas trwania konkursu 45 minut. 

·         Test obejmuje zadania wielokrotnego wyboru

VI. Nagrody

·        Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy.