Regulamin korzystania z zajęć logopedycznych w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie

Obrazek z uśmiechniętymi dziećmi i napisem logopeda

1. Zajęcia logopedyczne w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej odbywają się co tydzień i trwają 45 min.

2. Zajęcia logopedyczne w ramach rewalidacji trwają 60 minut, odbywają się jeden lub dwa razy w tygodniu – w zależności od przydziału godzin.

3. W zajęciach uczestniczy jednocześnie maksymalnie dwoje dzieci.

4. Dzieci są przyjmowane na zajęcia w następującej kolejności: z orzeczeniami o kształceniu specjalnym, z opiniami poradni psychologiczno – pedagogicznej, w których są wskazania logopedyczne, dzieci kontynuujące terapię, pozostałe dzieci.

5. Rodzice zainteresowani terapią logopedyczną są zobowiązani zgłosić logopedzie chęć uczestniczenia w zajęciach przez dziennik elektroniczny, wyrazić pisemną zgodę na zajęcia i zaakceptować ich regulamin.

6. Rodzice zobowiązani są do regularnego i konsekwentnego stosowania się do zaleceń logopedy, gdyż skuteczność terapii jest ściśle uzależniona od współpracy rodziców z terapeutą.

7. Rozmowa z logopedą odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu za pośrednictwem dziennika elektronicznego, w godzinach pracy logopedy, rodzice są zobowiązani do przestrzegania zasad obowiązujących w szkole.

8. W zajęciach mogą brać udział tylko dzieci zdrowe, tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólów głowy, brzucha, chorób zakaźnych, itp., logopeda ma prawo nie przyjąć ucznia na zajęcia w sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka budzi uzasadnione zastrzeżenia.

9. Przed zajęciami oraz po zajęciach dziecko oraz terapeuta myją dokładnie ręce wodą i mydłem ewentualnie dezynfekują je stosownym środkiem dezynfekcyjnym.

10. Po każdych zajęciach gabinet jest wietrzony.

11. Dzieci przynoszą na zajęcia zeszyt ćwiczeń wraz z wykonaną pracą domową.

12. W przypadku nieobecności dziecka rodzic informuje o tym logopedę przez Librusa / sms, trzy nieusprawiedliwione nieobecności oraz niestosowanie się do zaleceń logopedy powoduje skreślenie z listy dzieci uczęszczających na zajęcia i objęcie terapią następnego dziecka z listy dzieci oczekujących w kolejce.

13. Rodzic może zrezygnować z zajęć, rezygnacja ma formę pisemną.

14. Zakończenie terapii nastąpi w momencie opanowania materiału programowego niezbędnego do korekty rozpoznanego zaburzenia mowy.