Rekrutacja – ogłoszenie o naborze do oddziałów przedszkolnych


Szanowni Rodzice

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, o potwierdzenie tych okoliczności. Wszystkie oświadczenia rodzic składa pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie informuje, że nabór do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie: 15.02.-02.03.2023 roku.
Liczba wolnych miejsc wynosi:
w oddziale 10-godzinnym – 25.

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice złożyli 51 deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dzieci już uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie.