Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025

INFORMACJA

Przypominamy rodzicom kandydatów zakwalifikowanych do dziesięciogodzinnych oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych o potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Termin składania oświadczeń: 14 – 22.03.2024r.

Zapraszamy do sekretariatu

* * *

Szanowni Rodzice

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, o potwierdzenie tych okoliczności. Wszystkie oświadczenia rodzic składa pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie informuje, że nabór do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie: 14.02.-29.02.2024 roku.

Liczba wolnych miejsc wynosi:
w oddziale 10-godzinnym – 37.

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice złożyli 38 deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dzieci już uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie.

* * *

Pismo Burmistrza Miasta Grajewo w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia  spełnienia tych kryteriów. W załączeniu Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025. 

* * *

SZANOWNI RODZICE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe dzieci urodzone w 2018 roku są objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Od 1 września 2024r. dzieci te powinny uczęszczać do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego (np. do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej). Dzieci urodzone w 2019, 2020 i 2021 roku mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci urodzone w 2017 roku.

Prosimy rodziców dzieci zamieszkałych (zameldowanych) w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie (ulice: 9-go Pułku Strzelców Konnych, Dolna, Ekologiczna, Elektryczna, Górna, Konstytucji 3-go Maja, Kopernika numery nieparzyste, Koszarowa, Kościelna, Ignacego Krasickiego, Łazienna, Nowo – Osiedle, Osiedle Młodych, os. Południe, Skośna, Szpitalna, Targowa, Wiktorowo, Zielona) o zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej. Jeżeli dziecko będzie uczęszczało do innej placówki oświatowej, proszę powiadomić nas, gdzie będzie spełniało obowiązek przedszkolny lub szkolny (dotyczy dzieci 6- i 7-letnich).

W tym roku rekrutacja na wolne miejsca rozpoczyna się od 14 lutego 2024r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Karty do pobrania w sekretariacie szkoły.

* * *

SZANOWNI RODZICE 

Zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe:

,,Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego” (art. 153 ust. 2).

Termin składania deklaracji: od 07 do 13 lutego 2024r.

Dzieci, których rodzice złożą w obowiązującym terminie kompletne deklaracje, mają gwarancję przyjęcia do przedszkola na nowy rok szkolny 2024/2025.

Uwaga!

Prawo zapisu do przedszkola na nowy rok szkolny w formie kontynuacji wychowania przedszkolnego nie przysługuje dzieciom, które:

− chcą kontynuować edukację przedszkolną w innym niż w roku szkolnym 2024/2025 przedszkolu,

− podlegają obowiązkowi szkolnemu.

Niezłożenie deklaracji w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym na nowy rok szkolny. Zwolnione miejsca będą zgłoszone jako wolne w dalszym procesie rekrutacji dla dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy lub zmieniających przedszkole na inne. Rodzice, którzy nie zdążą w określonym terminie przedłożyć deklaracji, mogą ubiegać się o miejsce dla swojego dziecka w oddziale przedszkolnym na zasadach obowiązujących przy zapisie dziecka do przedszkola po raz pierwszy.

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach:
8:00 – 13:00.

Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę wynosi: 1,30 zł. Rodzice dzieci 6-letnich nie płacą za pobyt w przedszkolu. Natomiast pozostali rodzice płacą za każdą rozpoczętą godzinę poza godzinami, w których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

Odpłatność za wyżywienie:

Stawka żywieniowa wynosi 11 złotych, w tym:
śniadanie: 3,00 zł,
obiad: 6,00 zł,
podwieczorek: 2,00 zł.

Jeżeli dziecko ma alergię pokarmową, konieczne jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza specjalisty. Podczas przygotowywania posiłków uwzględniana jest wówczas dieta dla dzieci z alergią pokarmową (np. dieta bezmleczna, bez laktozy).