Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024

Drodzy Rodzice
Zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych rodzice kandydatów zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w dniach: 16.03.2023r. – 22.03.2023r.

Szanowni Rodzice
Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, o potwierdzenie tych okoliczności. Wszystkie oświadczenia rodzic składa pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie informuje, że nabór do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie: 15.02.-02.03.2023 roku.
Liczba wolnych miejsc wynosi:
w oddziale 10-godzinnym – 25.

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice złożyli 51 deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dzieci już uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie.

* * *

herb Grajewa

Pismo Burmistrza Miasta Grajewo
w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia  spełnienia tych kryteriów.

W załączeniu Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych
szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024. 

POBIERZ

SZANOWNI RODZICE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe dzieci urodzone w 2017 roku są objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Od 1 września 2023r. dzieci te powinny uczęszczać do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego (np. do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej). Dzieci urodzone w 2018, 2019 i 2020 roku mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci urodzone w 2016 roku.

Prosimy rodziców dzieci zamieszkałych (zameldowanych) w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4
w Grajewie (ulice: 9-go Pułku Strzelców Konnych, Dolna, Ekologiczna, Elektryczna, Górna, Konstytucji 3-go Maja, Kopernika numery nieparzyste, Koszarowa, Kościelna, Ignacego Krasickiego, Łazienna, Nowo – Osiedle, Osiedle Młodych, os. Południe, Skośna, Szpitalna, Targowa, Wiktorowo, Zielona) o zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej. Jeżeli dziecko będzie uczęszczało do innej placówki oświatowej, proszę powiadomić nas, gdzie będzie spełniało obowiązek przedszkolny lub szkolny (dotyczy dzieci 6- i 7-letnich).

W tym roku rekrutacja na wolne miejsca rozpoczyna się od 15 lutego 2023r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Karty do pobrania w sekretariacie szkoły.

*  *  *

Szanowni Rodzice

Zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe:
,,Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego” (art. 153 ust. 2).
Termin składania deklaracji: od 08 do 14 lutego 2023r.
Dzieci, których rodzice złożą w obowiązującym terminie kompletne deklaracje, mają gwarancję przyjęcia do przedszkola na nowy rok szkolny 2023/2024.

Uwaga!
Prawo zapisu do przedszkola na nowy rok szkolny w formie kontynuacji wychowania przedszkolnego nie przysługuje dzieciom, które:
− chcą kontynuować edukację przedszkolną w innym niż w roku szkolnym 2023/2024 przedszkolu,
− podlegają obowiązkowi szkolnemu.
Niezłożenie deklaracji w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym na nowy rok szkolny. Zwolnione miejsca będą zgłoszone jako wolne w dalszym procesie rekrutacji dla dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy lub zmieniających przedszkole na inne. Rodzice, którzy nie zdążą w określonym terminie przedłożyć deklaracji, mogą ubiegać się o miejsce dla swojego dziecka w oddziale przedszkolnym na zasadach obowiązujących przy zapisie dziecka do przedszkola po raz pierwszy.

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach:  8:00 – 13:00.

Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę wynosi: 1,14 zł. Rodzice dzieci 6-letnich nie płacą za pobyt w przedszkolu. Natomiast pozostali rodzice płacą za każdą rozpoczętą godziną poza godzinami, w których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

Odpłatność za wyżywienie:
Stawka żywieniowa wynosi: 11 złotych, w tym:
Śniadanie: 3,50 zł
Obiad: 6,00 zł
Podwieczorek: 1,50 zł

Jeżeli dziecko ma alergię pokarmową, konieczne jest dostarczenie zaświadczenie od lekarza specjalisty. Podczas przygotowywania posiłków uwzględnianie są wówczas dieta dla dzieci z alergią pokarmową (np. dieta bezmleczna, bez laktozy).