Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych

Dzieci i tabliczka z napisem Zapraszamy do naszej szkoły

SZANOWNI RODZICE

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, o potwierdzenie tych okoliczności. Wszystkie oświadczenia rodzic składa pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie informuje, że nabór do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie: 15.02.- 02.03.2022 roku.
Liczba wolnych miejsc wynosi:
w oddziale 5-godzinnym – 20,
w oddziale 10-godzinnym – 17.

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice złożyli 38 deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dzieci już uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie.
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach: 8:00 – 13:00.
Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę wynosi: 1 zł. Rodzice dzieci 6-letnich nie płacą za pobyt w przedszkolu. Natomiast pozostali rodzice płacą za każdą rozpoczętą godziną poza godzinami, w których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

Odpłatność za wyżywienie:
Stawka żywieniowa wynosi – 8 złotych, w tym:
śniadanie – 1,50 zł,
obiad – 4,50 zł,
podwieczorek – 2,00 zł.
Jeżeli dziecko ma alergię pokarmową, konieczne jest dostarczenie zaświadczenie od lekarza specjalisty. Podczas przygotowywania posiłków uwzględnianie są wówczas dieta dla dzieci z alergią pokarmową, np. dieta bezmleczna (bez laktozy).

Zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe:
,,Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego” (art. 153 ust. 2).
Termin składania deklaracji: od 08 do 14 lutego 2022r.
Dzieci, których rodzice złożą w obowiązującym terminie kompletne deklaracje, mają gwarancję przyjęcia do przedszkola na nowy rok szkolny 2022/2023.

Uwaga!
Prawo zapisu do przedszkola na nowy rok szkolny w formie kontynuacji wychowania przedszkolnego nie przysługuje dzieciom, które:
− chcą kontynuować edukację przedszkolną w innym niż w roku szkolnym 2022/2023 przedszkolu,
− podlegają obowiązkowi szkolnemu.
Niezłożenie deklaracji w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym na nowy rok szkolny. Zwolnione miejsca będą zgłoszone jako wolne w dalszym procesie rekrutacji dla dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy lub zmieniających przedszkole na inne. Rodzice, którzy nie zdążą w określonym terminie przedłożyć deklaracji, mogą ubiegać się o miejsce dla swojego dziecka w oddziale przedszkolnym na zasadach obowiązujących przy zapisie dziecka do przedszkola po raz pierwszy.

SZANOWNI RODZICE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe dzieci urodzone w 2016 roku są objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Od 1 września 2022r. dzieci te powinny uczęszczać do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego (np. do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej). Dzieci urodzone w 2017, 2018 i 2019 roku mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci urodzone w 2015 roku.

Prosimy rodziców dzieci zamieszkałych (zameldowanych) w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie (ulice: Dolna, Górna, Kopernika – numery nieparzyste, Koszarowa, Krasickiego, ul. Łazienna, Nowo Osiedle, Konstytucji 3 Maja, Skośna, Topolowa, Targowa, Wiktorowo, Zielona, ul. Danuty Siedzikówny „Inki”, ul. Pilota Kazimierza Sztramko, ul. Posła Jana Zyskowskiego, Elektryczna, Ekologiczna, 9 Pułku Strzelców Konnych, Szpitalna, Kościelna, płk. T. Falewicza, płk. T. Grabowskiego, płk. F. Kaczkowskiego, mjr. Jana Tabortowskiego Os. Młodych, Os. Południe, św. Floriana, św. Jana Pawła II, św. Józefa, św. Maksymilian Kolbe, św. Marka, św. Piotra) o zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej. Jeżeli dziecko będzie uczęszczało do innej placówki oświatowej, proszę powiadomić nas, gdzie będzie spełniało obowiązek przedszkolny lub szkolny (dotyczy dzieci 6- i 7-letnich).

W tym roku rekrutacja na wolne miejsca rozpoczyna się od 15 lutego 2022r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Karty do pobrania w sekretariacie szkoły.