„Nie zgubić talentu” – rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie

„NIE ZGUBIĆ TALENTU – rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie” – pod taką nazwą przez okres najbliższych 10 miesięcy będzie realizowany w oddziałach przedszkolnych w naszej szkole projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Wnioskodawcą projektu jest Miasto Grajewo.

Całkowita wartość projektu wynosi 75.873,17 zł. Dofinansowanie ze środków EFS wynosi 72.073,17 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw
i umiejętności u 40 dzieci (25 dziewczynek i 15 chłopców) z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych oddziałów o dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych w okresie od 03.09.2018 r. do 30.06.2019 r.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 25 dziewczynek i 15 chłopców w wieku przedszkolnym uczęszczających do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wykazujących się zdolnościami językowymi, muzycznymi, sportowymi i matematycznymi.

W Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie dzieci jako uczestnicy projektu będą mogły skorzystać z wybranych form wsparcia przewidzianych w projekcie tj.:

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje udział dziecka w:

  1. zajęciach rozwijających zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych z języka angielskiego („English Day”)

Zajęcia, podczas których dzieci uczyć się będą się języka obcego poprzez gry i zabawę, które rozwijać będą kompetencje komunikacyjne dziecka.

Zajęcia skierowane są do 15 dzieci (8 K, 7 M) w wieku przedszkolnym wykazujących uzdolnienia językowe. Odbywać się będą w 2 grupach wiekowych: dzieci 3-4 letnich i 5-6 letnich, 1 godzinę zajęć w ciągu tygodnia (godzina zajęć trwa 60 minut). Każda z grup zrealizuje 30 godzin zajęć. Łącznie 60 godzin zajęć w okresie od X.2018 r. do V.2019 r. (1 godzina zajęć trwa 60 minut).

2. zajęciach rozwijających zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych muzycznie („Muzyka i taniec to nasza pasja”)

Zajęcia skierowane będą do 30 dzieci (20 K, 10 M) w wieku przedszkolnym z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (2 grupy wiekowe: dzieci 3-4 letnich i 5-6 letnich), wykazujących zainteresowania muzyką i tańcem. Zajęcia, podczas których dzieci uczyć się będą elementów tańca, rytmiki, z wykorzystaniem podstawowych instrumentów muzycznych, współpracy w grupie i kreatywności.

Zajęcia odbywać się będą w sali tanecznej w budynku szkoły od X.2018 r. do VI.2019 r. Każda z grup zrealizuje 30 godzin zajęć. Łącznie 60 godzin zajęć w okresie od X.2018 r. do V.2019 r. (1 godzina zajęć trwa 60 minut).

3. zajęciach rozwijających zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych sportowo
(„Będę sportowcem”)

Zajęcia skierowane będą do 30 dzieci (10 K, 20 M) w wieku przedszkolnym z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (2 grupy wiekowe: dzieci 3-4 letnich i 5-6 letnich), wykazujących zainteresowania i uzdolnienia sportowe. Zajęcia, podczas których dzieci będą miały elementy gimnastyki, gier zespołowych i ćwiczeń lekkoatletycznych w formie zabawy  ruchowej. Dzieci rozwijać będą umiejętności pracy zespołowej. Poznawać podstawowe dyscypliny sportu, zasady gier zespołowych, jak: piłka nożna, dwa ognie itp. Zajęcia będą stawiać także na kreatywność dzieci w wymyślaniu zabaw i zasad gier ruchowych.

Zajęcia odbywać się będą od X.2018 r. do VI.2019 r. Każda z grup zrealizuje 30 godzin zajęć. Łącznie 60 godzin zajęć w okresie od X.2018 r. do V.2019 r. (1 godzina zajęć trwa 60 minut).

4. zajęciach rozwijających zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych matematycznie („Liczę, liczę i rachuję”)

Zajęcia skierowane będą do 10 dzieci (5 K, 5 M) w wieku przedszkolnym z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (2 grupy wiekowe: dzieci 3-4 letnich i 5-6 letnich), wykazujących zainteresowania i uzdolnienia matematyczne.

Zajęcia, podczas których dzieci zdobywać będą szerokie umiejętności matematyczne, w tym umiejętność logicznego myślenia, uczenia się, pracy zespołowej i kreatywności.

Zajęcia odbywać się będą od X.2018 r. do VI.2019 r. Każda z grup zrealizuje 30 godzin zajęć. Łącznie 60 godzin zajęć w okresie od X.2018 r. do V.2019 r. (1 godzina zajęć trwa 60 minut).

Uczestnik/-czka projektu zobowiązany/-a jest do obecności w co najmniej 60% przewidzianych programem zajęć.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach między 06.30-16.30, tj. w godzinach otwarcia Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie, lecz poza godzinami realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego tzn. poza  godz. 8.00-13.00.

Rodzice zainteresowani udziałem dziecka w projekcie proszeni są o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego dostępnego u wychowawcy danej grupy a następnie złożenie go w terminie
od 10 września do 24 września 2018 r.
w sekretariacie szkoły.

Postepowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w oparciu o zainteresowania dziecka zauważalne przez nauczyciela/wychowawcę (ocena predyspozycji i potrzeb dziecka) oraz wskazane (oczekiwane) przez rodziców w Formularzu zgłoszeniowym.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wywieszony jest na tablicach informacyjnych znajdujących się przy wejściu do sal w oddziałach przedszkolnych.