Konkurs na „Najciekawszą sylwetę bohatera z baśni lub legendy” dla klas I-III

LEGENDY

R E G U L A M I N

CELE KONKURSU:
• zaakcentowanie obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych,
• promocja czytelnictwa baśni i legend z całego świata,
• rozwijanie postaw twórczych i uzdolnień plastycznych uczniów inspirowanych literaturą.

ZASADY UCZESTNICTWA
• Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III SP nr 4 w Grajewie.
• Każdy uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę.
Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie sylwety bohatera z dowolnej baśni lub legendy, np. smoka, księżniczki, rycerza itp. z wykorzystaniem plasteliny i dostarczenie jej do biblioteki szkolnej w terminie do 27 października 2021 r. Format – dowolny.
• Bogaty księgozbiór baśni i legend dostępny jest w bibliotece szkolnej – zapraszamy!
• Każda praca powinna być opatrzona czytelną metryczką zawierającą następujące informacje: nazwa bohatera z baśni lub legendy, imię i nazwisko ucznia, klasa; imię i nazwisko opiekuna.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace nie spełniające kryteriów zamieszczonych w niniejszym Regulaminie nie zostaną dopuszczone do konkursu.
2. Podczas oceny pracy będą brane pod uwagę następujące elementy: zgodność pracy z tematem konkursu, pomysłowość i estetyka wykonania.

NAGRODY
1. Zwycięzcy I, II i III miejsca otrzymają nagrody.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród, adekwatnie do protokołu jury.

PRAWA AUTORSKIE, ZWROT PRAC, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przekazane na Konkurs prace nie podlegają zwróceniu i pozostają w siedzibie Organizatora.
2. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik jest jej autorem, akceptuje regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku do celów związanych z organizacją i promocją konkursu.

ZAPRASZAMY