Konkurs językowo – plastyczny „Words in pictures”

Cele konkursu:
• rozbudzanie zainteresowań językiem obcym,
• rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni,
• pobudzanie do kreatywnego myślenia,
• prezentacja umiejętności uczniów.

Zasady uczestnictwa:
• konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III,
• uczniowie mają za zadanie przedstawić wybrane słowo w języku angielskim za pomocą obrazu przy użyciu dowolnej techniki plastycznej, np. słowo coffee przedstawiamy za pomocą ziarenek kawy ułożonych w kształcie liter,
• prace konkursowe muszą być opisane (imię, nazwisko, klasa),
• format pracy A4 lub A3,
• każdy uczeń może dostarczyć tylko jedną pracę,
• praca powinna być wykonana samodzielnie.

Przebieg konkursu:
Podpisane prace należy przekazać swojemu nauczycielowi języka angielskiego do dnia 1 czerwca 2021 roku. Komisja, w skład której wejdą nauczyciele języków obcych dokona oceny prac biorąc pod uwagę:
• poprawność językową,
• zgodność pracy z tematyką konkursu,
• pomysłowość i wkład pracy uczestnika,
• przestrzeganie zasad regulaminu.

Nagrody dla laureatów:
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.