Konkurs fotograficzny „Jesienny portret z książką”

      Brak komentarzy do Konkurs fotograficzny „Jesienny portret z książką”

Organizator: Biblioteka szkolna

Cele:
• Zaakcentowanie obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych „Książka to przyszłość”;
• Promocja czytelnictwa i sztuki fotograficznej jako kreatywnych form spędzania czasu wolnego;
• Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i wrażliwości artystycznej.
• Kształtowanie umiejętności korzystania z technologii cyfrowych.

Uczestnicy: uczniowie klas IV – VIII i III gimnazjum.

Zasady konkursu:
• Za realizację tematu konkursu uznajemy wykonanie portretu (twarz lub cała postać)
osoby lub grupy osób z książką w jesiennej scenerii, np. w parku, w lesie …, a także w pomieszczeniu.
• Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną fotografię.
• Fotografię na płytce lub pendrive należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 23 listopada 2018 r.
• Do zdjęcia należy dołączyć informację zawierającą: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, klasę.
• Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 27.11.2018 r.
• Autorzy najciekawszych zdjęć otrzymają nagrody. Przewidziane są wyróżnienia.
• Przystępując do konkursu uczestnik zapewnia, że:
– jest autorem zgłoszonej pracy konkursowej i nie kopiuje fotografii innych autorów,
– posiada zgodę osoby (osób), której wizerunek utrwalono na zdjęciu, na upublicznienie dla celów promocyjnych oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu.

Załącznik do Regulaminu Konkursu fotograficznego „Jesienny portret z książką”

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………………………………..
w Szkolnym Konkursie Fotograficznym „Jesienny portret z książką” oraz potwierdzam znajomość Regulaminu tego konkursu.

……………………………….                                                                         ……………………………………..
Miejscowość, data                                                                                 Podpis rodzica