Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas I w roku szkolnym 2019/2020

                               

Szanowni Rodzice

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, o potwierdzenie tych okoliczności. Wszystkie oświadczenia rodzic składa pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie informuje, że nabór do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie: 15.02.-01.03.2019 roku

Liczba wolnych miejsc wynosi: 

w oddziale 5-godzinnym – 26, 

w oddziale 10-godzinnym – 16. 

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice złożyli 58 deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dzieci już uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie. 

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach: 8:00 – 13:00 Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę wynosi: 1 zł. Rodzice dzieci 6-letnich nie płacą za pobyt w przedszkolu. Natomiast pozostali rodzice płacą za każdą rozpoczętą godziną poza godzinami, w których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

Odpłatność za wyżywienie: 

Stawka żywieniowa wynosi: 7 złotych, w tym: 

Śniadanie: 2 zł 

Obiad: 3,50 zł 

Podwieczorek: 1,50 zł 

Jeżeli dziecko ma alergię pokarmową, konieczne jest dostarczenie zaświadczenie od lekarza specjalisty. Podczas przygotowywania posiłków uwzględnianie są wówczas dieta dla dzieci z alergią pokarmową (np. dieta bezmleczna, bez laktozy). 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

Zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe:

,,Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego” (art. 153 ust. 2).

Termin składania deklaracji: od 08 do 14 lutego 2019r.

Dzieci, których rodzice złożą w obowiązującym terminie kompletne deklaracje, mają gwarancję przyjęcia do przedszkola na nowy rok szkolny 2019/2020.

Uwaga!

Prawo zapisu do przedszkola na nowy rok szkolny w formie kontynuacji wychowania przedszkolnego nie przysługuje dzieciom, które:

− chcą kontynuować edukację przedszkolną w innym niż w roku szkolnym 2018/2019 przedszkolu,

− podlegają obowiązkowi szkolnemu.

Niezłożenie deklaracji w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym na nowy rok szkolny. Zwolnione miejsca będą zgłoszone jako wolne w dalszym procesie rekrutacji dla dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy lub zmieniających przedszkole na inne. Rodzice, którzy nie zdążą w określonym terminie przedłożyć deklaracji, mogą ubiegać się o miejsce dla swojego dziecka w oddziale przedszkolnym na zasadach obowiązujących przy zapisie dziecka do przedszkola po raz pierwszy.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS I

SZANOWNI RODZICE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe dzieci urodzone w 2013 roku są objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Od 1 września 2019r. dzieci te powinny uczęszczać do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego (np. do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej). Dzieci urodzone w 2014, 2015 i 2016 roku mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. 

Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci urodzone w 2012 roku. 

Prosimy rodziców dzieci zamieszkałych (zameldowanych) w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie (ulice: Dolna, Górna, Kopernika – numery nieparzyste, Koszarowa, Krasickiego, ul. Łazienna, Nowo Osiedle, Konstytucji 3 Maja, Skośna, Topolowa, Targowa, Wiktorowo, Zielona, Elektryczna, Ekologiczna, 9 Pułku Strzelców Konnych, Szpitalna, Kościelna, płk. T. Falewicza, płk. T. Grabowskiego, płk. F. Kaczkowskiego, mjr. Jana Tabortowskiego Os. Młodych, Os. Południe,) o zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej. Jeżeli dziecko będzie uczęszczało do innej placówki oświatowej, proszę powiadomić nas, gdzie będzie spełniało obowiązek przedszkolny lub szkolny (dotyczy dzieci 6- i 7-letnich). 

W tym roku rekrutacja na wolne miejsca rozpoczyna się od 15 lutego 2019r. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

Karty do pobrania w sekretariacie szkoły.

Szczegółowe informacje: kryteria przyjęć i harmonogram rekrutacji na oficjalnej stronie Urzędu Miasta – link poniżej:

http://www.grajewo.pl/aktualnosc-6223-rekrutacja_do_przedszkoli_oddzialow_2.html