„Nie zgubić talentu” – rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności u 76 dzieci (38 dziewczynek i 38 chłopców) z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie oraz u 40 dzieci (25 dziewczynek i 15 chłopców) z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych oddziałów o dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych w okresie od 03.09.2018 r. do 30.06.2019 r.

 1. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych:
 • 38 dziewczynek i 38 chłopców w wieku przedszkolnym uczęszczających do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie, zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze LGD BDN (Gmina Grajewo, Rajgród, Wąsosz, Radziłów, Szczuczyn, Bargłów Kościelny, Jedwabne, Przytuły, Miasto Grajewo), wykazujących się kreatywnością, zdolnościami językowymi, matematycznymi, przyrodniczymi, informatycznymi
 • 25 dziewczynek i 15 chłopców w wieku przedszkolnym uczęszczających do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie, zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze LGD BDN (Gmina Grajewo, Rajgród, Wąsosz, Radziłów, Szczuczyn, Bargłów Kościelny, Jedwabne, Przytuły, Miasto Grajewo), wykazujących się zdolnościami językowymi, muzycznymi, sportowymi i matematycznymi.
 1. Projekt został poprzedzony:
 • diagnozą potrzeb, przygotowaną i przeprowadzoną przez Szkołę Podstawową nr 2 
  w Grajewie oraz zatwierdzoną przez organ prowadzący;
 • diagnozą potrzeb, przygotowaną i przeprowadzoną przez Szkołę Podstawową nr 4 
  w Grajewie oraz zatwierdzoną przez organ prowadzący.

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje udział dziecka w:

 * zajęciach rozwijających zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych z języka angielskiego „English Day”.

Celem zajęć jest uwrażliwienie dzieci na język angielski i osłuchanie z nim, a także wzbudzanie entuzjazmu i chęci do nauki tego języka. Dzieci podczas zajęć uczyć się będą języka poprzez gry i zabawę, które rozwijają kompetencje komunikacyjne.
Zajęcia skierowane są do 15 dzieci (8 K, 7 M) w wieku przedszkolnym wykazujących uzdolnienia językowe. Odbywać się będą w 2 grupach wiekowych: dzieci 3 – 4 letnich i 5 – 6 letnich, 1 godzina zajęć w ciągu tygodnia (1 godzina zajęć trwa 60 minut). Każda z grup zrealizuje 30 godzin zajęć. Łącznie 60 godzin zajęć w okresie od X.2018 r. do V.2019 r.

 • zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych muzycznie „Muzyka i taniec to nasza pasja”

Celem zajęć jest kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowych, kształtowanie i rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności tanecznych, wyrabianie umiejętności koncentracji uwagi oraz wyrabianie pamięci i wyobraźni muzycznej. Podczas zajęć dzieci uczyć się będą elementów tańca, rytmiki, z wykorzystaniem podstawowych instrumentów muzycznych, współpracy w grupie i kreatywności.
Zajęcia skierowane są do 30 dzieci (20 K, 10 M) w wieku przedszkolnym z Oddziałów Przedszkolnych przy SP nr 4 w Grajewie (2 grupy wiekowe: dzieci 3 – 4 letnich i 5 – 6 letnich), wykazujących zainteresowania muzyka i tańcem. Odbywać się będą w sali tanecznej w budynku szkoły od X.2018 r do VI. 2019 r. Każda z grup zrealizuje 30 godzin zajęć. Łącznie 60 godzin zajęć w okresie od X.2018 r. do V.2019 r. (1 godzina zajęć trwa 60 minut).

 • Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych sportowo „Będę sportowcem”.

Celem zajęć jest poznawanie podstawowych dyscyplin sportu, zasad gier zespołowych m.in. piłka nożna, koszykówka itp. Podczas zajęć dzieci będą miały elementy gimnastyki, gier zespołowych i ćwiczeń lekkoatletycznych w formie zabawy ruchowej. Zajęcia pozwolą na kreatywność dzieci w wymyślaniu zabaw i zasad gier ruchowych.
Zajęcia skierowane są do 30 dzieci (10 K, 20 M) w wieku przedszkolnym z Oddziałów Przedszkolnych przy SP nr 4 w Grajewie (2 grupy wiekowe: dzieci 3 – 4 letnich i 5 – 6 letnich), wykazujących zainteresowania i uzdolnienia sportowe.. Odbywać się będą od X.2018 r do VI. 2019 r. Każda z grup zrealizuje 30 godzin zajęć. Łącznie 60 godzin zajęć w okresie od X.2018 r. do V.2019 r. (1 godzina zajęć trwa 60 minut).

 • zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych matematycznie „Liczę, liczę i rachuję”.

Celem zajęć jest stworzenie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości, wspieranie dzieci w rozwoju zainteresowań i uzdolnień, kształtowanie wyobraźni dziecięcej, stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń i zabaw, wyzwalanie pozytywnych emocji na rozwinięcie zainteresowań światem matematyki, rozbudzanie wiary dziecka we własne możliwości, kształtowanie i rozwijanie wszystkich zmysłów, dokonywanie analizy, syntezy itp.

Zajęcia skierowane są do 10 dzieci (5 K, 5 M) w wieku przedszkolnym z Oddziałów Przedszkolnych przy SP nr 4 w Grajewie (2 grupy wiekowe: dzieci 3 – 4 letnich i 5 – 6 letnich), wykazujących zainteresowania i uzdolnienia matematyczne. Odbywać się będą od X.2018 r do VI. 2019 r. Każda z grup zrealizuje 30 godzin zajęć. Łącznie 60 godzin zajęć w okresie od X.2018 r. do V.2019 r. (1 godzina zajęć trwa 60 minut).

 

Uczestnik/-czka projektu zobowiązany/-a jest do obecności  w co najmniej 60% przewidzianych programem zajęć. 

 

HARMONOGRAM  ZAJĘĆ

MATEMATYKA – gabinet logopedyczny

Grupa I poniedziałek   13.00 – 14.00

Grupa II poniedziałek   14.00 – 15.00

JĘZYK ANGIELSKI – gabinet logopedyczny

Grupa I piątek 13.40 – 14.40

Grupa II czwartek 14.30 – 15.30

ZAJĘCIA SPORTOWE – sala gimnastyczna

Grupa I wtorek 13.30 – 14.30

Grupa II wtorek 13.30 – 14.30

ZAJĘCIA MUZYCZNO – TANECZNE – sala taneczna

Grupa I czwartek 12.30 – 13.30

Grupa II czwartek 13.30 – 14.30

„ENGLISH DAY”                         

11 października 2018 r. odbyły się pierwsze zajęcia z języka angielskiego „English Day”. Zakwalifikowano 12 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 3 chłopców wykazujących szczególne uzdolnienia z języka angielskiego.

 12 października 2018 r. odbyły się pierwsze zajęcia z grupą II wykazujące szczególne uzdolnienia z „English Day”. Do zajęć zakwalifikowano 9 dzieci, w tym 3 dziewczynki i 6 chłopców.

 „MUZYKA I TANIEC TO NASZA PASJA”

Pierwsze zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci uzdolnionych muzycznie „Muzyka i taniec to nasza pasja” odbyły się 4 października 2018 r. Do zajęć zakwalifikowano 31 dzieci, w tym 18 dziewczynek i 13 chłopców. Powstały dwie grup wiekowe: dzieci 3 – 4 letnie i 5 – 6 letnie wykazujące zainteresowania muzyką i tańcem.

„LICZĘ, LICZĘ I RACHUJĘ”

 15 października 2018 roku odbyły się pierwsze zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci uzdolnionych matematycznie „Liczę, liczę i rachuję”. Do zajęć zakwalifikowano 10 dzieci, w tym 3 dziewczynki oraz 7 chłopców. Dzieci zostały podzielone na dwie grupy wiekowo: 5 – 6 latki – I, 4 – 5 latki – II.

 

Zajęcia sportowe